Full Name

Karim Khashaba

First Name

Karim

Last Name

Khashaba

Contact Number 1

Unknown

Contact Number 2

Unknown

Email

Unknown

Role Type

CEO

Gender

Unknown

Race

Unknown